ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ
средњебанатског округа
Расписан Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2023. години – ЛАПЗ техничка подршка
Град Зрењанин и Национална служба за запошљавање- Филијала Зрењанин расписали су Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2023. години - ЛАПЗ техничка подршка Jавни радови на којима се радно ангажују незапослена лица из категорије теже запошљивих и незапослених у стању социјалне потребе, реализују се у циљу очувања и унапређења радних способности незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса.


Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређују  Локални савет за запошљавање града Зрењанина и Национална служба за запошљавање на основу јавног конкурса. Послодавац – извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова на којима се ангажују незапослена лица из свих категорија теже запошљивих лица и која се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање филијале Зрењанин.


Уговором о привремено повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако лице укључено у јавни рад, а максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима. Пре укључивања у меру Локални Савет са Националном службом за запошљавање- филијала Зрењанин врши проверу испуњености законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице.Како се у тексту конкурса наводи, јавни радови се спроводe у области одржавања и заштите животне средине и природе. Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе се за:


- исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима по основу уговора о привременим и повременим пословима, максимално 35.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу увећану за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање;- накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу у свим областима једнократно у висини од: 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који месец дана 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца


Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица имају: - јавне установе и јавна комунална предузећа,


Право на доделу средстава за организовање спровођења јавног рада послодавац- извођач јавног рада може да оствари под условом да је измирио раније уговорне и друге обавезе према Граду Зрењанину и Националној служби за запошљавање, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује.


Пријава за спровођење јавног рада подноси се Национaлној служби за запошљавање- филијала Зрењанин, непосредно, путем поште или електронским путем, на прописаном обрасцу који се може добити у Национaлној служби за запошљавање- филијала Зрењанин или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.


Информације о јавном конкурсу могу се добити у Националној служби за запошљавање- филијала Зрењанин, на телефон 023/519-817 и Градској управи Града Зрењанина на телефон  023/315 00 96.


Последњи рок за пријем пријава за учешће на Јавном конкурсу је 17. новембар 2023. године.


Град Зрењанин   

sr_RSSerbian