ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ
средњебанатског округа
Парк природе „Стара Тиса“ под заштитом

Посланици Скупштине АП Војводине на последњем заседању  усвојили су Одлуку о заштити Парка природе „Стара Тиса код Бисерног острва”, који се од 1997. године налази на листи међународно значајних подручја за птице. Овај природни драгуљ простире се на подручјима општина Бечеј, Нови Бечеј и Жабаљ и обухвата парцеле уписане у катастарске општине Бечеј, Бачко Градиште, Нови Бечеј и Чуруг. Укупна површина парка природе износи нешто више од 959 хектара, од чега је највећи део у државном власништву.


Како је наведено у покрајинској скупштинској одлуци, Парк природе „Стара Тиса код Бисерног острва” ставља се под заштиту ради остваривања циљева заштите водених, барских, ливадских и слатинских станишта значајних за заштиту на националном и међународном нивоу, очувања њихових еколошких карактеристика, као и ради очувања биодиверзитета специфичног за панонски биогеографски регион.

Циљ је и заштита највећег меандра реке Тисе у Србији на коме, због положаја и специфичних еколошких карактеристика, егзистира велики диверзитет биљних и животињских врста, као и очување строго заштићених врста флоре и фауне. Одлуком о заштити, на подручју овог парка природе забрањују се радови и активности које могу имати неповољан утицај на геоморфолошке, хидролошке и педолошке карактеристике, живи свет, животну средину, еколошки интегритет и естетска обележја предела, осим за активности водопривреде у складу с циљевима заштите природе. Забрањује се и привредни риболов, уношење инвазивних биљних и животињских врста и обнова и ширење засада инвазивних дрвенастих врста, непланско сакупљање и уништавање дивљих врста, паљење трске и пошумљавање бара, ливада и пашњака.


Такође, није дозвољена сеча старих репрезентативних јединки аутохтоних врста дрвећа, непланска сеча и оштећивање шумског дрвећа, хемијско третирање одраслих комараца у периоду ројења тиског цвета, отварање депонија, складиштење опасних материја и ограђивање простора. Парк природе „Стара Тиса код Бисерног острва” поверен је на управљање Јавном предузећу за комуналне делатности „Комуналац” из Бечеја.

„Предложени управљач у потпуности испуњава прописане услове, располаже респективним искуствима на пословима очувања и презентације природних вредности и може стално бити присутан на заштићеном подручју и његовој околини, с обзиром на основну делатност којом се бави и имовину коју поседује”, наводи се у одлуци.

Извор-Дневник.рс
sr_RSSerbian